Algemene voorwaarden (kopie)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid
 1. Onder “Dresz” wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dresz International B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (5144 NC) Waalwijk aan de Professor Asserweg 12.
 2. Onder “Wederpartij” wordt verstaan: de geadresseerde(n) van een offerte van Dresz, de contractspartij van Dresz of de partij met wie Dresz een andere rechtsbetrekking heeft.
 3. Deze algemene voorwaarden, (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door Dresz. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Dresz uitdrukkelijk worden goedgekeurd.
 4. De toepasselijkheid van algemene en / of andere ( inkoop ) voorwaarden van de Wederpartij wordt door Dresz uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Dresz zijn aanvaard. 
 5. De Wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.
 6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 7. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dresz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dresz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
 8. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Dresz en de Wederpartij in overleg treden om de nietige bepalingen te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling volgt.
 9. Dresz kan niet door enige handeling, door een mededeling, dan wel door een toezegging van een daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger, of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met de door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden of met een niet-schriftelijk overeengekomen wijziging van deze voorwaarden/van de overeenkomst.
 10. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Dresz hoofdelijk aansprakelijk.
 
Artikel 2: Totstandkoming 
 1. Het doen van een offerte door Dresz is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien ( 14 ) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. 
 2. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Dresz de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Wederpartij, dan wel Dresz een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en / of andere tussenpersonen, binden Dresz eerst nadat deze overeenkomsten door Dresz schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Dresz feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
 3. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Dresz, dan wel tussen Dresz en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Dresz, is Dresz niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dresz.
 4. Wijzingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Dresz en de Wederpartij zijn overeengekomen.
 5. Dresz is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden, waarbij te gelden heeft dat de Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Dresz niet gerechtigd is om haar rechten en verplichtingen jegens Dresz aan derden over te dragen. 
Artikel 3: Levering, eigendomsvoorbehoud en risico
 1. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en is nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, jegens wie dan ook. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Dresz (te Waalwijk) als plaats van levering, conform de vigerende Incoterms Ex Works. 
 3. Indien overeengekomen is dat er “franco aan huis” wordt geleverd, dan gelden de navolgende voorwaarden:
 • Dresz heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Wederpartij aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. In het geval van weigering tot afname zal Dresz niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren, dan nadat de Wederpartij de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering tot afname door Dresz gemaakte kosten;
 • Het is Dresz toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. In dat geval is Dresz bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren;
 • Dresz is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden;
 • Dresz heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de Wederpartij (verhuizing, directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de Wederpartij Dresz bereiken. Voorts is Dresz niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle is betaald;
 • De Wederpartij draagt op het afleveradres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport;
 • Levering vindt plaats achter de eerste deur op de begane grond.
 1. De door Dresz geleverde zaken blijven eigendom van Dresz totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit enige met Dresz afgesloten overeenkomst is nagekomen:
  - De tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaken zelf;
  - De eventuele vordering wegens niet nakoming door de Wederpartij met Dresz gesloten (eerdere) overeenkomst(en). 
 2. De Wederpartij verleent bij het aangaan van de overeenkomst met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden Dresz en diens gevolmachtigde natuurlijke personen toestemming om diens plaatsen en terreinen te betreden om haar eigendommen op te eisen na een beroep op het hierboven omschreven eigendomsvoorbehoud.
 3. De aansprakelijkheid en het risico over de door Dresz te leveren zaken gaan over op de Wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de Wederpartij.
 4. Indien de overmacht toestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Dresz als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd, met inachtneming van hetgeen is beschreven in artikel 11 omtrent overmacht.
 5. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de Wederpartij.
 6. Voor leveringen naar buitenland gelden de volgende bepalingen:
  • Dresz behoudt zich het recht van eigendom van de geleverde goederen voor tot het moment dat alle vorderingen die Dresz, op welke basis dan ook, ten opzichte van de zakelijke verbintenis hebben of nog zullen krijgen in hun geheel zijn voldaan;
  • Dresz staat de Wederpartij doorverkoop via de gebruikelijke zakelijke weg herroepbaar toe. Dit recht vervalt in geval de betalingstermijnen van geleverde zaken worden overschreden. De Wederpartij draagt nu reeds alle vorderingen met nevenrechten die hij ten aanzien van de doorverkoop heeft aan Dresz over. Op eerste verzoek van Dresz wordt er een akte van cessie opgesteld om deze overdracht te effectueren. De overdracht van deze vorderingen dient als zekerheid voor alle verplichtingen welke de Wederpartij jegens Dresz heeft. Op eerste verzoek van Dresz dient de Wederpartij Dresz onherroepelijk schriftelijk mede te delen aan wie goederen zijn doorverkocht en welke vordering hij hierdoor heeft op haar klant. De kosten voor het opstellen van een akte van cessie wordt gedragen door de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan om op andere wijze te beschikken ten aanzien van voorwerpen die onder voorbehoud dan wel mede Dresz’ eigendom zijn oftewel ten aanzien van de aan Dresz’ overgedragen vorderingen. Eventuele pandrechten, conservatoir beslag en executoriaal beslag of overige beperkingen van rechten ten aanzien van de aan Dresz geheel of gedeeltelijk toebehorende zaken dienen door de Wederpartij onmiddellijk aan Dresz te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Wederpartij schadeplichtig zal zijn voor alle schade welke daaruit voortvloeit;
  • Dresz heeft te allen tijde het recht om teruggave van de aan Dresz toebehorende zaken te eisen, indien de Wederpartij ten aanzien van de betalingen in gebreke blijft of zijn vermogenssituatie zich in wezenlijk opzicht verslechtert. Wanneer Dresz van voornoemd recht gebruik wenst te maken, laat zulks alle overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverlet.
 
Artikel 4: Verpakkingen
 1. Dresz zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Wanneer Dresz voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Wederpartij verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. retour te zenden naar het door Dresz opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan Dresz de door haar geleden schade zal vergoeden.
 
Artikel 5: Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Dresz en de Wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Dresz of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. De Wederpartij verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Wederpartij zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Wederpartij opgelegd.
 3. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dresz de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 4. De Wederpartij zal aanduidingen van Dresz of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
Artikel 6: Informatieplicht
 1. Op eerste verzoek daartoe van Dresz is Wederpartij verplicht aan Dresz mede te delen haar juiste BTW - identificatienummer, KvK-nummer alsmede de naam waaronder Wederpartij bij de Belastingdienst geregistreerd staat.
 2. Indien de Wederpartij aan Dresz schriftelijk opgave doet van een adres, is Dresz gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Wederpartij aan Dresz schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
 
Artikel 7: Prijzen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd, hetzij als gevolg van valuta-herziening, hetzij wegens wijziging van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten, welke buiten de invloedssfeer van Dresz vallen, is Dresz gerechtigd de prijsverhoging aan de Wederpartij door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de Wederpartij het recht om binnen 14 dagen nadat Dresz hem dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een Dresz gerichte schriftelijke en per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden. 
 
Artikel 8: Zekerheid
 1. Dresz is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de nakomingverplichting van Wederpartij op eerste verzoek te vorderen.
 
Artikel 9: Omschrijving, Kwaliteit en Reclame
 1. Dresz zal de Wederpartij de overeengekomen zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals in de orderbevestiging is omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten toelaatbaar zijn voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
 2. Dresz heeft het recht om wijzigingen in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
 3. Dresz staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. Dresz staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, ook niet indien het doel aan Dresz kenbaar is gemaakt.
 4. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. De Wederpartij controleert daarbij:
 1. Of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is;
 2. Of de juiste zaken zijn geleverd;
 3. Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (het aantal c.q. hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 4. Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, althans aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van zaken.
 1. Reclames omtrent verpakking, emballage, uitwendige staat, juistheid van geleverde producten, juistheid van het aantal geleverde zaken dienen direct op de vrachtbrief/pakbon of het ontvangstbewijs aangetekend te worden.
 2. Reclames omtrent de kwaliteit van het geleverde dient binnen 8 dagen schriftelijk aan Dresz kenbaar te worden gemaakt. Reclames buiten de klachttermijn zoals omschreven, worden in beginsel niet behandeling genomen, waarbij te gelden heeft dat de aanspraken van de Wederpartij terzake zijn vervallen.
 3. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Dresz, dan kan Dresz hetzij de gebreken herstellen, hetzij het netto factuurbedrag verrekenen. 
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen (8) acht dagen na verzenddatum van de facturen. 
 5. Het indienen van reclame ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Dresz.
 
Artikel 10: Garantie
 1. Dresz garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, welke gebruik uitdrukkelijk bij de overeenkomst met Dresz is voorzien. 
 2. De garantie geldt niet indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling dan wel onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, verkeerde stroomsoort of spanning, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. 
 3. Ingeval garantie door Dresz is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan de wettelijke garantietermijn.
 4. Uit hoofde van de door Dresz verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kan Dresz slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen. 
 5. Zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de Wederpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Dresz. 
 6. De zaken die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door Dresz aan de Wederpartij afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiecertificaat of garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.
 
Artikel 11: Overmacht en Aansprakelijkheid
 1. Niet, niet tijdig en / of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Dresz. 
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Dresz, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van Dresz zonder dat Dresz tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is. 
 3. Onder overmacht aan de zijde van Dresz is onder meer sprake indien Dresz na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Dresz als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Dresz ontstaan. 
 4. Aansprakelijkheid van Dresz voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 5. De totale aansprakelijkheid van Dresz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 5.000,-, althans beperkt tot het bedrag waarvoor Dresz maximaal verzekerd is. 
 6. De aansprakelijkheid van Dresz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij Dresz onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dresz ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dresz in staat is adequaat te reageren. 
 7. De Wederpartij vrijwaart Dresz hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Dresz geleverde zaken. 
 
Artikel 12: Ontbinding
1. Dresz is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
 1. aan de Wederpartij surseance van betaling is verleend;
 2. ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
 3. de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 4. de Wederpartij overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 5. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd;
 6. de Wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
 7. de Wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
2. Dresz heeft een verzekering afgesloten ter dekking van het debiteurenrisico. Indien de Wederpartij niet binnen 30 dagen na aanvang van de overeenkomst onder de dekking van de polis kan worden gebracht, dan heeft Dresz het recht om binnen voornoemde periode de overeenkomst eenzijdig te ontbinden onder de vermelding aan de Wederpartij dat deze niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, zonder dat Dresz daarmee jegens de Wederpartij schadeplichtig is en waarbij Dresz recht heeft op vergoeding van kosten en schade.
 
Artikel 13: Opschortingsrecht
 1. Indien en zolang de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor haar uit de met Dresz gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Dresz het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.
 
Artikel 14: Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Dresz, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Dresz aangewezen bank of girorekening, binnen (14) veertien dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder korting of compensatie en zonder een beroep op verrekening en/of opschorting. 
 2. Dresz is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.
 
Artikel 15: Rente en kosten
 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij in verzuim en is Dresz gerechtigd over het opeisbare bedrag, een contractuele rente te berekenen van 1% per maand, waarbij heeft te gelden dat een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. 
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% voor het buitenland 20%, van de door Wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 125,-.
 
Artikel 16: Annulering
 1. Indien een door Dresz aanvaarde opdracht door Wederpartij wordt geannuleerd, is Dresz gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Dresz in rekening gebracht. 
 2. De Wederpartij vrijwaart Dresz voor regresvorderingen van haar wederverkopers van Dresz producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.
 
Artikel 17: Persoonsgegevens
 1. Dresz leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de Wederpartij zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de Wederpartij hierover met Dresz contact opnemen. Dresz zal de Wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de Wederpartij gewenst, de gegevens over de Wederpartij aanpassen. 
 2. De door Wederpartij verstrekte gegevens worden door Dresz gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.
 
Artikel 18: Bewijs
 1. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij zijn de administratieve gegevens van Dresz beslissend, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.
 2. Behoudens tegenbewijs gelden tussen Dresz en haar Wederpartij de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist. 
 3. Indien krachtens een met Dresz gesloten overeenkomst door Dresz aan de Wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen. 
 
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle offertes, transacties en de door Dresz met de Wederpartij gesloten overeenkomsten, is voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Wanneer door Dresz gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dresz deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Alle geschillen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en / of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Breda, maar Dresz houd zich zelf het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de Wederpartij haar algemene zetel heeft.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dresz in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dresz vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.