Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dresz® International B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden, (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dresz® International BV, nader te noemen Dresz® , gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Dresz® uitdrukkelijk worden goedgekeurd
 2. De toepasselijkheid van algemene en / of andere ( inkoop ) voorwaarden van de wederpartij wordt door Dresz® uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Dresz® zijn aanvaard.
 3. De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dresz® worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dresz® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2: Totstandkoming
 1. Het doen van een offerte door Dresz® is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien ( 14 ) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
 2. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Dresz® de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, dan wel Dresz® een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en / of andere tussenpersonen, binden Dresz® eerst nadat deze overeenkomsten door Dresz® schriftelijk zijn bevestigd. Dan wel Dresz® feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
 3. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dresz®, dan wel tussen Dresz® en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dresz®, is Dresz® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dresz®
 4. Wijzingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Dresz® en de wederpartij zijn overeengekomen.
 5. Dresz® is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 3: Levering, eigendomsvoorbehoud en risico
 1. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Dresz® ( in Utrecht ) als plaats van levering.
 3. De door Dresz® geleverde zaken blijven eigendom van Dresz® totdat de wederpartij allen navolgende verplichtingen uit enige met Dresz® afgesloten overeenkomst is nagekomen:De aansprakelijkheid en het risico over de door Dresz® te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de wederpartij.
  • De tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaken zelf;
  • De eventuele vordering wegens niet nakoming door de wederpartij met Dresz® gesloten overeenkomst.
 4. De aansprakelijkheid en het risico over de door Dresz® te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de wederpartij.
 5. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Dresz® als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
 6. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 7. Dresz® is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Dresz® gedragen.
 8. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dresz® geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 9. Voor leveringen naar buitenland gelden de volgende bepalingen:
  • Wij houden ons het recht van eigendom van de geleverde goederen voor tot het moment dat alle vorderingen die wij, op welke rechtelijke basis dan ook, ten opzichte van de zakelijke verbintenis hebben of nog zullen krijgen in hun geheel zijn voldaan.
  • Wij staan onze klanten doorverkoop via de gebruikelijke zakelijke weg herroepbaar toe. Dit recht vervalt in geval de betalingen worden stopgezet. De klant draagt nu reeds alle vorderingen met nevenrechten die hij ten aanzien van de doorverkoop heeft aan ons over. De overdracht van deze vorderingen dient als zekerheid voor alle rechten als genoemd in artikel 3.5.1. De klant kan de overgedragen vorderingen invorderen, voor zover wij deze machtiging niet hebben ingetrokken. De machtiging tot invordering vervalt zonder dat deze uitdrukkelijk is ingetrokken, indien de klant de betalingen stopzet. Op ons verzoek dient de klant ons onherroepelijk schriftelijk mede te delen aan wie goederen zijn doorverkocht en welke vordering hij hierdoor heeft op de koper. Hij dient op eigen kosten gelegaliseerde akten voor ons op te stellen, waaruit blijkt dat de vorderingen aan ons worden overgedragen. - Het is de klant niet toegestaan om op andere wijze te beschikken ten aanzien van voorwerpen die onder voorbehoud dan wel mede ons eigendom zijn oftewel ten aanzien van de aan ons overgedragen vorderingen. Pandbeslag of overige beperkingen van rechten ten aanzien van de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende voorwerpen dienen door de klant onmiddellijk aan ons te worden medegedeeld.
  • Wij hebben ten allen tijden het recht om teruggave van de ons toebehorende goederen te eisen, indien de klant ten aanzien van de betalingen in gebreke blijft of zijn vermogenssituatie zich in wezenlijk opzicht verslechtert. Wanneer wij van de recht gebruik maken, is, andere dwingende wettelijke bepalingen en onverlet latende, alleen dan van terugtrekking uit de overeenkomst sprake, wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren.
  • Wanneer de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen op de klant met in totaal meer dan 20% overschrijdt, dan zullen wij op verzoeke van de klant zekerheden van onze keuze vrijgegeven.
Artikel 4: Informatieplicht
 1. Op eerste verzoek daartoe van Dresz® is wederpartij verplicht aan Dresz® mede te delen haar juiste BTW - identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.
 2. Indien u aan Dresz® schriftelijk opgave doet van een adres, is Dresz® gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dresz® schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Artikel 5: Prijzen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
 3. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Dresz® gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomst te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhoging bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.
Artikel 6: Zekerheid
 1. Dresz® is gerechtigd al vorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de nakomingverplichting van wederpartij te vorderen.Artikel 7: Reclame
Artikel 7: Reclame
 1. De wederpartij dient de door Dresz® afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk ( en uiterlijk binnen 24 uur daarna ) te ( laten ) onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:Daar wij producten uit andere landen importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.
  • of de juiste zaken zijn afgeleverd
  • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen althans, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden.
 2. Daar wij producten uit andere landen importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.
 3. Worden gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij dit binnen (8) acht werkdagen na aflevering dan wel installatie schriftelijk aan Dresz® te melden.
 4. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Dresz®, dan kan Dresz® hetzij gebreken herstellen, hetzij het netto factuurbedrag verrekenen.
 5. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen (8) acht dagen na verzenddatum van de facturen.
 6. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Dresz®
Artikel 8: Garantie
 1. Dresz® garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, welke gebruik uitdrukkelijk bij de overeenkomst met Dresz® is voorzien.
 2. De garantie geldt niet indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling dan wel onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummer of plombes zijn verminkt of verwijderd.
 3. Ingeval garantie door Dresz® is verstrekt, beloopt de garantietermijn,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan de wettelijke garantietermijn.
 4. Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
 5. Zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de wederpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Dresz®.
 6. De zaken die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door Dresz® aan de wederpartij afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiecertificaat of garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. Niet , niet tijdig en / of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Dresz®.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Dresz®, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van Dresz® zonder dat Dresz® tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Dresz® is onder meer sprake indien Dresz® na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Dresz® als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Dresz® ontstaan.
 4. Aansprakelijkheid van Dresz® voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. De totale aansprakelijkheid van Dresz® wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 500,-
 6. De aansprakelijkheid van Dresz® wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Dresz® onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dresz® ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dresz® in staat is adequaat te reageren.
 7. De wederpartij vrijwaart Dresz® hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Dresz® geleverde zaken.
Artikel 10: Ontbinding
 1. Dresz® is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of intresten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
 1. aan de wederpartij surseance van betaling is verleend;
 2. ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd; 
 3. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
 4. de wederpartij overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; 
 5. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd; 
 6. de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt; 
 7. de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 11: Opschortingrecht

 1. Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor haar niet uit de met Dresz® gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Dresz® het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten. Artikel 12: Betaling
Artikel 12: Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Dresz®, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Dresz® aangewezen bank of girorekening, binnen (14) veertien dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder korting of compensatie.
 2. Dresz® is ten allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.
Artikel 13: Rente en kosten
 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij in verzuim en is Dresz® gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een rente van 2% aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 125,-
Artikel 14: Annulering
 1. Indien een door Dresz® aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is Dresz® gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Dresz® in rekening gebracht.
 2. Dresz® aanvaardt de aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van Dresz® producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.
 3. De wederpartij vrijwaart Dresz® voor regresvorderingen van haar wederverkopers van Dresz® producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.
Artikel 15: Persoonsgegevens
 1. Dresz® leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoongegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Dresz® contact opnemen. Dresz® zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen.
 2. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door Dresz® gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden op genomen in een bestand.
Artikel 16: Bewijs
 1. Voor de bepaling van de omvang van de betalingverplichtingen van de wederpartij zijn de administratieve gegevens van Dresz® beslissend, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
 2. Behoudens tegenbewijs gelden tussen Dresz® en haar wederpartij de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
 3. Indien krachtens een met Dresz® gesloten overeenkomst door Dresz® aan de wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen.
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle offertes, transacties en de door Dresz® met de wederpartij gesloten overeenkomsten, is voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Wanneer door Dresz® gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dresz® deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Alle geschillen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en / of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Utrecht, maar Dresz® houd zich zelf het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de wederpartij haar algemene zetel heeft.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dresz® in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dresz® vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.